ejam dabā!

Biedrība “Jaunatnes līderu koalīcija” sadarbībā ar Irlavas pamatskolu ir uzsākusi Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001) atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” ietvaros atbalstīta projekta “Ejam dabā!” īstenošanu.

Projekta “Ejam dabā!” mērķis ir Iesaistīt Irlavas pamatskolas 5.-9.klases izglītojamos jauniešu aktivitātēs ārpus formālās izglītības iespējami tuvu jauniešu dzīves un mācību vietai, tā sekmējot izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicinot viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.

Šā gada jūlijā, oktobrī un nākamā gada februārī un aprīlī jaunieši tiks aicināti izzināt un piedzīvot āra dzīves burvību. Pasākumi “Ejam dabā!” sastāvēs no zināšanu bloka un piedzīvojumu bloka, lai iegūtās zināšanas uzreiz var pārbaudīt praksē. Katrs zināšanu bloks tiks veltīts vienai no 4 dabas stihijām – Zeme, Uguns, Gaiss un Ūdens. Zināšanu bloks sastāvēs no vairākām daļām: 1) ar stihiju saistītas dabas parādības, 2) stihijas īpašības un tās izmantošana āra dzīves pasākumos, 3) āra dzīves pasākumu organizēšanas aspekti. Zināšanu bloki tiks īstenoti ar neformālās izglītības metodēm un jaunieši tiks aicināti veikt nelielus mājas darbus. Piedzīvojumu bloks sastāvēs no pārgājieniem Tukuma novadā ar zināšanas blokā iegūto zināšanu pielietošanu praksē. Katra pasākuma beigās kā neatņemama mācīšanas sastāvdaļa tiks organizēts debrīfings, lai dotu iespēju jauniešiem pašiem identificēt un nostiprināt iegūtās zināšanas un pieredzi. Pasākumi tiks organizēti dažādās novada vietās, maksimāli ļaujot iepazīt Tukuma novada ģeogrāfisko un ainavisko burvību.

Projekta rezultātā jaunieši būs:

  • izzinājuši un piedzīvojuši āra dzīves pasākumu pieredzi;

  • ieguvusi pamatzināšanas dalībai āra dzīves pasākumos un to organizēšanā;

  • iegūtās zināšanas uzreiz pārbaudījuši praksē;

  • katrā zināšanu blokā ieguvuši informāciju par 1) ar stihiju saistītām dabas parādībām (Zeme, Gaiss, Ūdens, Uguns), 2) stihijas īpašībām un tās izmantošanu āra dzīves pasākumos, 3) kādu no āra dzīves pasākumu organizēšanas aspektiem;

  • apguvuši zināšanas ar neformālās izglītības metodēm;

  • katras nodarbības beigās piedalījušies debrīfingā, lai varētu paši identificēt un nostiprināt iegūtās zināšanas un pieredzi;

  • iepazīta Tukuma novada ģeogrāfiskā un ainaviskā burvība.

Nodarbības vadīs pieredzējuši JLK āra dzīves pasākumu organizatori un vadītāji. Katru piedzīvojumu vadīs 2 vadītāji, t.sk. ievērojot dzimumu līdzsvaru.

Projekta kopējais budžets no projektu konkursa finansētājiem – 4600.00 EUR, papildus nepieciešamās izmaksas sedzot no biedrības izveidota un uzturēta “Līdzdalības fonda”. Dalībniekiem tiks segtas sekojošas izmaksas: transports nokļūšanai uz pasākuma norises vietu, ja pasākums notiek ārpus Irlavas, un atpakaļ uz Irlavu, ēdināšana atbilstoši pasākuma ilgumam, izmaksas, kas saistītas ar valstī noteikto epidemioloģisko drošības prasību ievērošanu, nodarbībām nepieciešamie materiāli, dalībai pasākums nepieciešamais inventārs lietošanai, to iepriekš saskaņojot. Katrs dalībnieks saņems arī praktisku dāvaniņu.

Pieteikšanās un papildus informāciju par dalību var uzzināt, sazinoties ar Irlavas pamatskolas skolotāju Kasparu Reihmani (tel.nr. 29293781).

Mēs ticam, ka daba ir mūsu labākais ārsts. Ir tikai jāatrod ceļš pie tās!”

Informāciju sagatavoja - Inese Šubēvica, projekta vadītāja, proj@inbox.lv, 29209607

Projektu administrē Tukuma novada pašvaldība